go here app to track a phone mobile spy tools iphone tapping kajeet read continue reading ios 7 spy gadget apps cell phone spy gps software programs for spying on cell phones cell phone listening software 2017 phone 4s mobile phone tracker download spy app how ro track a cell phone mobile online tracking phone tracker from computer cell phone spyware lg rumor cell spy guardian cell phone spy download whatsapp spy gratis cell phone spy for iphone 3gs mobile spy android 5 click click the following article apple track your cheating spouse app
 

Nag?ówki RSS

Realizacje - Galeria

 
REMMAR - Tworzymy pi?kno dla Ciebie...

REM-MAR R. i M. Piotrowscy sp.j.  to Spó?ka z kilkudziesi?cioletnim do?wiadczeniem w bran?y rewmontowo-budowlanej. Ma za sob? setki zrealizowanych inwestycji.
?wiadectwem tej pracy s? dziesi?tki doskona?ych opinii, których wybór mo?na obejrze? w niniejszym opracowaniu.

Za?o?enie Spó?ki REM-MAR datowane jest na rok 1998.
Od pocz?tku dzia?alno?ci naszej firmy w zakresie ?wiadczenia us?ug budowlanych na pierwszym miejscu stawiamy dobr? organizacj? i prawid?owe przygotowanie procesu produkcyjnego, jak równie? wysok? jako?? wykonania naszych us?ug, przy wykorzystaniu wieloletniego do?wiadczenia zdobytego w krajach Europy zachodniej.
Ju? na etapie organizowania firmy obrali?my za cel stworzenie u progu XXI wieku – prze?omowym okresie dla ca?ego rynku, a przede wszystkim bran?y budowlanej – w pe?ni profesjonalnej spó?ki budowlanej. Ten okres po?wi?cili?my na obserwacj? funkcjonowania struktur du?ych firm budowlanych, poszukiwanie przysz?ych kadr kierowniczych oraz podwykonawców robót w uj?ciu kompleksowej realizacji inwestycji, wiedz?c ju?, ?e akces Polski do Unii Europejskiej pozwoli na dynamiczny rozwój spó?ki.

W 2005 r. firma, która do tej pory równo par?a do przodu niespodziewanie zmieni?a strategi? i wraz ze zleceniem na modernizacj? znanego
warszawskiego biurowca „ORCO” gwa?townie przyspieszy?a, rozpoczynaj?c szybki marsz ku ?wiatowym rynkom.
W tej chwili REM-MAR realizuje inwestycje na terenie Unii Europejskiej. Jeden z najwa?niejszych w tym wzgl?dzie frontów robót to Plzen Plaza na terenie Republiki Czech.

Zatrudnianie wykwalifikowanych i do?wiadczonych kadr kierowniczych i produkcyjnych, sprawdzonych firm podwykonawczych
pozwala na realizacj? wszelkich inwestycji zarówno mieszkaniowych i komercyjnych, jak równie? kompleksowe remonty i modernizacje ju? istniej?cych budynków.
Spólka REM-MAR jest w pe?ni przygotowana do realizacji kolejnych zada? inwestycyjnych i nawi?zania wspó?pracy z nowo pozyskanymi inwestorami.

Schemat Organizacyjny Firmy REMMAR

Polityka Jako?ci i ?rodowiska firmy REMMAR


Zapraszamy do wspó?pracy!