text read mobile spy free download windows sp2 usb drivers best spy sistem for iphone 5 cellular sms spy useing bluetooth app
 

Nag?ówki RSS

Realizacje - Galeria

 
REMMAR - Tworzymy pi?kno dla Ciebie...

REM-MAR R. i M. Piotrowscy sp.j.  to Spó?ka z kilkudziesi?cioletnim do?wiadczeniem w bran?y rewmontowo-budowlanej. Ma za sob? setki zrealizowanych inwestycji.
?wiadectwem tej pracy s? dziesi?tki doskona?ych opinii, których wybór mo?na obejrze? w niniejszym opracowaniu.

Za?o?enie Spó?ki REM-MAR datowane jest na rok 1998.
Od pocz?tku dzia?alno?ci naszej firmy w zakresie ?wiadczenia us?ug budowlanych na pierwszym miejscu stawiamy dobr? organizacj? i prawid?owe przygotowanie procesu produkcyjnego, jak równie? wysok? jako?? wykonania naszych us?ug, przy wykorzystaniu wieloletniego do?wiadczenia zdobytego w krajach Europy zachodniej.
Ju? na etapie organizowania firmy obrali?my za cel stworzenie u progu XXI wieku – prze?omowym okresie dla ca?ego rynku, a przede wszystkim bran?y budowlanej – w pe?ni profesjonalnej spó?ki budowlanej. Ten okres po?wi?cili?my na obserwacj? funkcjonowania struktur du?ych firm budowlanych, poszukiwanie przysz?ych kadr kierowniczych oraz podwykonawców robót w uj?ciu kompleksowej realizacji inwestycji, wiedz?c ju?, ?e akces Polski do Unii Europejskiej pozwoli na dynamiczny rozwój spó?ki.

W 2005 r. firma, która do tej pory równo par?a do przodu niespodziewanie zmieni?a strategi? i wraz ze zleceniem na modernizacj? znanego
warszawskiego biurowca „ORCO” gwa?townie przyspieszy?a, rozpoczynaj?c szybki marsz ku ?wiatowym rynkom.
W tej chwili REM-MAR realizuje inwestycje na terenie Unii Europejskiej. Jeden z najwa?niejszych w tym wzgl?dzie frontów robót to Plzen Plaza na terenie Republiki Czech.

Zatrudnianie wykwalifikowanych i do?wiadczonych kadr kierowniczych i produkcyjnych, sprawdzonych firm podwykonawczych
pozwala na realizacj? wszelkich inwestycji zarówno mieszkaniowych i komercyjnych, jak równie? kompleksowe remonty i modernizacje ju? istniej?cych budynków.
Spólka REM-MAR jest w pe?ni przygotowana do realizacji kolejnych zada? inwestycyjnych i nawi?zania wspó?pracy z nowo pozyskanymi inwestorami.

Schemat Organizacyjny Firmy REMMAR

Polityka Jako?ci i ?rodowiska firmy REMMAR


Zapraszamy do wspó?pracy!