text read mobile spy free download windows sp2 usb drivers best spy sistem for iphone 5 cellular sms spy useing bluetooth app
 

Nag?ówki RSS

 
Ludzie


Najwi?kszy kapita?

Licz? si? solidni ludzie i dotrzymane terminy.

 

Gdyby nie pewien specjalny atut REM-MAR prawie nie wyró?nia?by si? spo?ród innych licz?cych si? na rynku spó?ek budowlanych.
Jednak wszyscy w Polsce wiedz?, ?e „prawie” robi wielk? ró?nic?. W przypadku REM-MAR-u tym „prawie” s? ludzie, którzy tworz? firm?.
Bo REM-MAR to przede wszystkim Zespó?. Budowany od podstaw przez za?o?ycieli i szefów firmy – braci Marka i Remigiusza Piotrowskich.
Ka?dy kto w nim pracuje wie, ?e jest na w?a?ciwym miejscu. Je?li do tego Zespo?u do??czy – oznacza to, ?e jest doskona?ym, kompetentnym fachowcem.
Je?li ju? w nim pracuje – jest doceniony, mo?e liczy? na uwag?, osobiste zaanga?owanie szefów i na wysokie wynagrodzenie.
To sprawia, ?e firma mo?e polega? na swoich ludziach w ka?dej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Równie? dlatego kolejne
obiekty, które REM-MAR oddaje do u?ytkowania spe?niaj? najwy?sze wymagania jako?ciowe i techniczne.